Sa glavnog menija ERP-a biramo MPProd --> Kasa. Otvara se forma kao na slici, koju ćemo u daljem tekstu nazivati "startnim panelom ESIR-a":Na startnom panelu uočavamo 12 objekata i to:


 Informacioni objekti:

 1. Informacioni objekat o statusu NTP servera tačnog vremena

 2. Informacioni objekat o statusu L-PFR-a

 3. Informacioni objekat o statusu V-PFR-a

 4. Informacioni objekat o broju kase i tipu prodajnog objekta.


 Upravljački objekti:

 5. Objekat za izbor vrste fiskalnog dokumenta

 6. Objekat za izbor podrazumevanog PFR-a

 7. Objekat za izbor sertifikata

 8. Objekat za izbor tipa transakcije


 Objekti za prijavljivanje u ESIR:

 9. Unos PAK koda za odabrani sertifikat

10. Unos PIN koda za odabrani sertifikat

11. Dugme za potvrdu i ulazak u ESIR

12. Dugme za odustanak


Ostali objekti:

13. Provera statusa

14.Podešavanja1. Informacioni objekat o statusu NTP servera tačnog vremena


U ovom objektu se prikazuju informacije o statusu NTP servera tačnog vremena.


Razlikujemo tri različite varijante:


1.1. Vreme na računaru je saglasno sa NTP-om.  


1.2. NTP server nije dostupan.


1.3. Razlika u vremenu. Ukoliko je razlika u vremenu između NTP servera i lokalnog vremena računara veća od XY minuta, dalji rad nije moguć. Obratiti se odgovornom licu/administratoru.


2. Informacioni objekat o statusu L-PFR-a


U ovom objektu se prikazuju informacije o L-PFR-u.


Postoje dva različita scenarija:


Scenario 1: L-PFR dostupan.

U ovom scenariju razlikujemo dve varijante:

Varijanta 1: Sertifikat pametne kartice dostupan, moguće je uneti PIN.

               1.1 Ispravno unet PIN kod

                   1.2. Pogrešno unet PIN kod.

Više neuspešnih pokušaja unosa PIN koda dovode do zaključavanja pametne kartice.


Varijanta 2: Sertifikat pametne kartice nedostupan. Najčešće je potrebno ubaciti pametnu karticu u čitač kartica ili se obratiti odgovornom licu.


Scenario 2: L-PFR nedostupan.


L-PFR može da bude nedostupan u sledećim varijantama:

Varijanta 1: L-PFR nije instaliran ili nije pokrenut.

Varijanta 2: Pogrešna adresa računara iz lokalne mreže na kome je instaliran L-PFR i čitač pametne kartice.

U ovom scenariju nastavak rada je moguć samo ako je dostupan V-PFR.


3. Informacioni objekat o statusu V-PFR-a


Provera statusa V-PFR-a se vrši neposredno pre potvrde ulaska u ESIR. Uslov za to je da se unese odgovarajući kredencijal (PIN kod ili PAK kod) u skladu sa tipom sertifikata.


4. Informacioni objekat o broju kase i tipu objekta


U ovom objektu se ispisuje predhodno definisan redni broj kase u okviru preduzeća kao i tip objekta. Objekat po tipu može da bude robni (R) ili diskont (D).


5. Objekat za izbor vrste fiskalnog dokumenta


U zavisnosti od toga da li je dokument započet ili ne dostupne su sve pet opcije ili je dostupna opcija u kojoj je dokument započet. Podrazumevana vrsta fiskalnog dokumenta je "Promet".


6. Objekat za izbor podrazumevanog PFR-a

Podrazumevani tip je V-PFR.

6.1.U slučaju da je izabran V-PFR u objektu 6 se može izabrati bilo koji od ponuđenih sertifikata.


6.2. U slučaju da je izabran L-PFR dalji nastavak rada je moguć i u slučajevima kada nije dostupan ni jedan sertifikat iz objekta 6.

       6.2.a  Ako su L-PFR i čitač pametne kartice instalirani na računaru na kome se izvršava ESIR kao modul ERP-a, sertifikat na pametnoj kartici je dostupan.

       6.2.b  U slučaju da su L-PFR i čitač pametne kartice instalirani na nekom drugom računaru u lokalnoj mreži, sertifikat na kartici nije dostupan, ali ESIR može da nastavi rad tako što će se kod L-PFR-a prijaviti validnim PIN kodom pametne     kartice.  7. Objekat za izbor sertifikata


Biraju se raspoloživi sertifikati u skladu sa predhodno izabranim tipom PFR-a.

Podrazumevani tip sertifikata je [Pfx]


8. Objekat za izbor tipa transakcije


Podrazumevani tip transakcije je Podaja. U zavisnosti od toga da li je dokument započet ili ne, operateru su dostupna oba tipa ili samo jedan tip i to onaj za koji postoji započet dokument.


9.Unos PAK koda za odabrani sertifikat


Unos PAK koda je moguć ako je izabran [Pfx] sertifikat


10.Unos PIN koda za odabrani sertifikat


Unos PIN koda je moguć ako je izabran [Crd] sertifikat sa pametne kartice.


11. Dugme za potvrdu i ulazak u ESIR


Dugme za potvrdu i ulazak operatera u interfejs za izradu fiskalnih dokumenata.


12.Dugme za odustanak


Klikom na dugme "Odustani" korisnik odustaje od ulaska u ESIR i vraća se na glavni meni ERP-a.


13. Provera statusa


ESIR vrši proveru okruženja. Proverava se vreme na NTP serveru, proverava se dostupnost jednog i drugog tipa PFR-a kao i prisutnost odnosno raspoloživost sertifikata.


14. Podešavanja


Podesavanje adrese za pristup L-PFR-u i izbor podrazumevanog štampača za fiskalna dokumenta.

Ukoliko su L-PFR i čitač pametne kartice instalirani na nekom drugom računaru u lokalnoj mreži, u polje L-Pfr umesto "localhost" je potrebno upisati IP adresu tog računara.