Šifarnik potrošača je namenjen za evidentiranje fizičkih lica koja se identifikuju JMBG-om radi kupovine robe na odloženo plaćanje. U slučaju potrebe da se takvom kupcu izda personalizovani fiskalni račun, personalizacija se obavlja na osnovu broja lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta naznačenog u polju "Vrsta identifikacionog dokumenta" i "Identifikacioni broj" u formi za ažuriranje matičnih podataka potrošača (kupca u ESIR-u).


Sa glavnog menija ERP-a biramo Šifarnici --> Potrošači. Tasterom ENTER ulazimo u šifarnik potrošača koji je prikazan na slici:Otvaranje novog potrošača se vrši pritiskom na taster INS (Insert). Tom prilikom se otvara dijalog gde je potrebno uneti podatke o potrošaču kao na sledećoj slici: