U šifarniku partnera se nalaze pravna lica koja se identifikuju PIB-om, poljoprivredna gazdinstva koja se identifikuju JMBG-om i fizička lica koja obavljaju delatnost a identifikuju se JMBG-om.


Sa glavnog menija ERP-a biramo Šifarnici --> Partneri. Tasterom ENTER ulazimo u šifarnik partnera koji je prikazan na slici:Otvaranje novog partnera se vrši pritiskom na taster INS (Insert). Imacemo doradu za povlacenje podataka o partneru sa APR-a


Dostupne su sledeće opcije otvaranja partnera i to:

1. Pravno lice u zemlji (PIB)

2. Fizičko lice (JMBG). Ovo se odnosi na poljoprivredna gazdinstva.

3. Preduzeće u inostranstvu (poreski broj)

4. Povezano pravno lice (PIB)

5. Pravno lice - korisnik javnih sredstava (PIB + JBKJS)
Nakon što se izabere odgovarajući tip komitenta, otvara se dijalog za unos PIB-a, JMBG-a, ili poreskog broja i dodatne opcije sa ostalim podacima komitenata kao na slici:  Po unosu poznatih podataka o komitentu, otvara se dijalog za unos jednog ili više tekućeg računa tog komitenta. Korisnik moze da preskoči ovu opciju (ESC) i ima mogućnost da kasnije u bilo kom trenutku otvori, doda nov ili eventualno obriše neki od tekućih računa izabranog komitenta.

Dijalog za unos tekućeg računa izgleda kao na slici: