Помоћ на даљину

Свакодневно радите backup Података. Ако нисте сигурни како контактирајте подршку!

Преглед свакодневних надоградњи програма

 • .
 • 26.10.2021. Класификација МП објеката – Класа МПОбјекта.
 • 26.10.2021. Анализа продаје по категорији робе.
 • 13.10.2021. Документ РАЧУН ЗА УСЛУГЕ и ПРЕНОС ТРОШКОВА имају обједињено рачунско језгро. То је део програма који обезбеђује идентичне нумеричке вредности на документима у штампању, екранском прегледу и контирању за Гл.Књ.
 • 14.05.2021. Раст продаје за период допуњен процентуалним износима РУЦ-а.
 • 05.05.2021. Забрана уласка поруџбенице у збирни налог за наплату више пута.
 • 17.04.2021. Извештај Артикли2 -> 16 Упоредни приказ продаје по артиклима и МП Објектима, дорађен је и сада постоје опције „Набавка“, „Повраћај“, „Класирање“, „Отпис“
 • 15.04.2021. Програмска контрола над правом приступа опцијама за ажурирање баркодова. Синхронизација тих права са централом.
 • 08.04.2021. Порука у случају да се приликом израде МП Пријемнице покуша то урадити по везном документу за који је раније већ пријем урађен.
 • 06.04.2021. Нов екрански приказ норматива са израчунавањем тренутне цене коштања по јединици производа.
 • 31.03.2021. Синхронизација сопствених текућих рачуна предузећа.
 • 24.03.2021. Укинут је праметар за контролу улиставања који је уведен 25.11.2020. Одлуку о улиставању корисник доноси сваки пут када покрене функцију Ф8 у ценовнику.
 • 02.03.2021. Контрола нефискалне наплате у ресторану
 • 02.03.2021. Преглед наплате изабраног стола, приказ артикала наплате, позив штампе готовинског
 • 02.03.2021. Про -> Употреба сировине. Опција у којој се може видети колико се и за које производе користи задата шифра сировине.
 • 20.02.2021. У изради МП Прераде уведена функција Ф6=По попису. Овом функцијом се може креирати припрема документа на основу унетог стања по попису за артикле који могу узети учешће у МП Преради.
 • 19.02.2021. У изради налога благајне може се користити конто са шифром аналитике.
 • 18.02.2021. Функција PoslednjiRabat() у случају да у текућој години не пронађе продајне услове за артикал текуће ставке у изради ВП Рачуна, врши претрагу у старој години.
 • 18.02.2021. Унапређена функција предлога шифре корисничког налога. Дозвољено је коришћење малих слова
 • 17.02.2021. Препис докумената Тендер из старе у нову годину приликом обнављања почетног стања.
 • 15.02.2021. У изради резервације касе уведена је функција Ф6=Рабат на све.
 • 15.02.2021. Приликом формирања почетног стања врши се препис докумената Тендер (2Y). Услов преписа је да се тендер није завршио у старој години. Датум докумената у препису се поставља на 01.01.
 • 12.02.2021. Екрански приказ документа Налог ГП. Интегрисан са методом штампе.
 • 11.02.2021. Унапређена опција ВП -> Роб-ФИН поравнање. Цена на аутоматској нивелацији се одређује на основи последње нивелације или улаза (ВП Калкулација, МП Калкулација).
 • 11.02.2021. У извештају о разлика при издавању робе је као селекциони атрибут додата шифра пословнице.
 • 09.02.2021. Приказ ВП Профактуре у новом формату.
 • 06.02.2021. Усклађено контирање МП Преноса ка Магцину и контирање магацинске пријемнице
 • 05.02.2021. Опциона контрола начина преласка на нову страну у штампи налога за одвајање. Сви параметри везани за контролу штампе налога за одвајање робе су груписани у МП Прод - > МПДоставница -> Параметри
 • 28.01.2021. Приказ нереализовних резервација по грађевинским објектима. МП Прод -> Резервација касе -> 7 Нереализоване
 • 23.01.2021. Нова дорада извештаја о раду одвајача. Разно -> Анализе -> Комитенти -> 14. Анализа рад одвајача
 • 22.01.2021. Робни тип може да се повеже са координатом артикла у ВП Магацину. Ово налаже да роба у магацину буде спакована по типу, а не по добављачима.
 • 22.01.2021. Штампање налога за одвајање се може делити и по првој координати артикла. Параметар се подешава у ВП Прод -> МП Доставница -> Параметри -> Мод пресека налога за одвајање
 • 20.01.2021. Дорада извештаја о раду одвајача. Разно -> Анализе -> Комитенти -> 14.Анализа рад одвајача.
 • 12.01.2021. Штампање шифарника произвођача робе.
 • 09.01.2021. Извештај о ВП Промету по истоварним местима за задатог купца. Разно -> Анализе -> Комитенти -> 15 ВП Промет по истоварном месту.
 • 09.01.2021. У извештају за цигарете је уведена функција сортирања по ПИБ-у партнера и шифри артикла.
 • 08.01.2021. У контирању МП Прераде, укалкулисана разлика у цени у укалкулисани порез који потичу од утрпшених сировина се од сада контирају потражно „у минус“, за разлику од шифри артикла.
 • 06.01.2021. Унапређен начин преузимања МП Пријемнице. Након што се притисне Ф8 на уносу ставки, оператер само добије поруку да је пријемница успешно меморисана.
 • 02.01.2021. У спецификацији артикала по типу, произвођачу, или добављачу, уведена је функција Ф10=Роба
 • 29.12.2020. У опцији Разно -> Анализа -> Артикли1 -> 1-Ранг продаје робе
 • 28.12.2020. Нови кориснички интерфејс у изради готовинског рачуна.
 • 19.12.2020. Роба -> Промена МП Стања Модул за директну промену МП Стања. Приступ под контролом кординаторских и администраторских корисничких налога.
 • 18.12.2020. Оптимизација тоталне синхронизације у делу преузимања робних докумената из централне базе. Једном корекцијом на централу се узимају сви документи
 • 16.12.2020. ВП Наб. -> Корекција пописа уведена је нова опција Ф6=Увоз рез.
 • 13.12.2020. У опцији ГЛ -> Аналитике -> Ins=Dodaj Нова је позиција DS=Дати аванси ино - добављачима.
 • 11.12.2020. Опција прегледа у КИР по задатој шифри купца. FIN -> KIR -> F2=Nađi -> Prikaz stavki za kupca
 • 07.12.2020. МП Требовање у обрачун промета и стања узима у обзир количине са нереализованих МП Резервација.
 • 29.11.2020. Приказ МП Профактуре у редизајнираном стилу са јединственом методом ::specKnj()
 • 27.11.2020. Извештај ВП -> Требовани артикли: Може се задати датумски опсег и изабрати линије превоза. У извештај улазе теренска требовања и резервације са статусом „1“ или „2“
 • 26.11.2020. У штампи маркица уведена је нова опција Ф6=Дуплирај. Може да се користи када за неки артикал треба да се штампа више од једне цене, јер је артикал изложен на више места у продајном простору.
 • 26.11.2020. Штампање маркица у МП Обкјекту ставља у листу и артикле који су за тај објекат означени у централи да им се штампа цена.
 • 25.11.2020. У МП Калкулација -> Параметри уведен је нови параметар који одређује понашање функције копирања ценовника из једног у више других објеката. Овим параметром се дозвољава, или спречава улиставање.
 • 23.11.2020. Приликом увоза ставки МП Резервације у Парагон блоку, може се изабрати начин увлачења ставки. Задржати тренутну МП Цену, задржати МП Цену са резервације, задржати попуст са резервације.
 • 16.11.2020. Извештај Разно -> Анализе -> Артикли2 -> Упоредни приказ продаје по мп објектима је дорађен и сада садржи крајњу десну колону која представља збир продаје по сваком артиклу у свим МПО.
 • 14.11.2020. Опционо, шифре артикала се могу куцати без водећих нула. Програм ће допунити потребним број нула са десне стране.
 • 14.11.2020. Приликом отварања новог партнера, дозвољава се корекција програмског предлога шифре партнера.
 • 01.11.2020. Шифре пословних партнера није потребно куцати са водећим нулама. Валидациона функција врши допуну нулама са леве стране до дужине 5 карактера.
 • 31.10.2020. Формат 7 у штампи ВП Рачуна - Без броја кутија, акцијског рабата и са мањим бројем цифара за цену и количине ставке.
 • 31.10.2020. Сортирање у МП Требовању по колони „Продато“
 • 31.10.2020. Windows printer dijalog у штампи МП Требовања
 • 31.10.2020. Синхронизација типа сервера за временску марку
 • 24.10.2020. Фин -> Провизија платних картица. Анализа текстуалног фајла са опцијом формирања налога ГК.
 • 23.10.2020. Унапређена метода одвајања раздвајања ставке на палаете у налогу за одвајање робе.
 • 22.10.2020. Измењен начин пријављивања у програм и евиденције активних корисника.
 • 22.10.2020. Препознавање баркодова који почињу са „2“ а нису тежински.
 • 22.10.2020. Увоз ставки ВП и МП Калкулације из фајла преузетог са ФТП сервер АЛТЕРМЕДИА
 • 17.10.2020. Нове позиције у ПОППДВ по обрасцу: 8.д3 и 3.4 као и корекције позиције 6.2.1
 • 12.10.2020. У анализама Артикли 1 -> 11 Промет, Артикли1 -> Залиха у Артикли2 -> 16 Стање са упоредним прегледом по објектима је додатна могућност селекције по броју акције и број листе
 • 12.10.2020. Разно -> Анализе -> Комитенти -> 14-Анализа рада одвајача. Модул
 • 12.10.2020. Разно -> Транспорт -> Шифарнции -> 7-Шифарник одвајача
 • 06.10.2020. Контрола извршавања функције додавања новог потрошача.
 • 05.10.2020. Промена шифре произвођача артикла. Шифарници -> Произвођачи робе -> Ф3=Промени
 • 04.10.2020. Разно -> Анализе -> Артикли1 -> 17-Залиха робе:::Уведена опција селекције по шифри референта набавке и броју акције.
 • 04.10.2020. Разно -> Анализе -> Артикли2 -> 16-Упоредни приказ продаје по артиклима и МП Објектима:::Уведена опција селекције по броју Акције.
 • 29.09.2020. Стање на групи конта по шифри аналитике. Могућност груписања по шифри МП Објекта.
 • 24.09.2020. Уведен је МП Параметар за контролу рада ПГ Блока у објекту са Инифокусом.
 • 19.09.2020. Контрола броја ставки у МП требовању код резервације робе у ВП Магацину.
 • 19.09.2020. Документ Листа Артикала.
 • 18.09.2020. Категорија ртикла: Атринут артикла сличан ТИПУ. Дужина атрибута је 10 знакова. Шифарник робних категорија, преглед артикала по категорији, приказ артикала без дефинисане категорије.
 • 18.09.2020. Могућност дозволе за продају у минус појединачког артикла у произвољно изабраном МП Објекту.
 • 18.09.2020. Могућност забране продаје појединачног артикла у произвољном МП Објекту.
 • 17.09.2020. Екрански приказ откупа млека.
 • 17.09.2020. Исправка откупа млека.
 • 17.09.2020. Опција прекњижавања откупа од произвођача у ПДВ-у по рачуну који стиже на крају периода.
 • 17.09.2020. Контирање откупа млека.
 • 17.09.2020. Пријем млека (из цистерне у танк)
 • 17.09.2020. Задужење сировог млека откупом од произвођача.
 • 17.09.2020. Опција исправке у Налогу за прераду.
 • 21.08.2020. Синхронизација корисничких права за приступ матичним подацима.
 • 21.08.2020. Модул Ф3=Залиха по објектима има опциони упит промета. Убрзава улиставање артикла.
 • 20.08.2020. Приликом отварања новог артикла, може се попунити и поље за „МЕСТО МП ТРЕБОВАЊА“
 • 20.08.2020. Нови статус за лојалити потрошаче „4“ - Овај статус потрошача се користи за оне који имају директан приступ на каси.
 • 14.08.2020. Дијалог затварања аванса код затвања Рачуна за услуге и Рачуна за робу и услуге.
 • 14.08.2020. Синхронизација корисничких права за приступ асортиману.
 • 05.08.2020. Ажирурање шифре добављача на артиклима, приликом преузимања МП калкулације рађене у централи.
 • 03.08.2020. Ревизија документа „0G“ Селидба.
 • 27.07.2020. Механизам контроле приступа програмском модулу НАЛОГ МАГАЦИНУ.
 • 25.07.2020. Обрачун набавне цене у ценовнику са узимањем у обзир накнаднох рабата у набавци.
 • 24.07.2020. Извештај о документима који нису преузети (по којима није урађена МП Пријемница) МПНаб -> Пријемница -> 8 Неодређени
 • 24.07.2020. Сторнирање докумената Књижно писмо, МП Доставница и МП Пренос
 • 23.07.2020. У МП Требовању се може добављач, тип и произвођач задати са опцијом „+“, „-„-(И/ИЛИ)
 • 23.07.2020. Режим рада парагон блока са опцијом одложеног издавања фисклног исечка.
 • 20.07.2020. Извештај о броју улистаних артикала и броју типова по МП Објектима.
 • 18.07.2020. Екрански приказ за документ (0К) МП Репрезентација и (2F) МП Трошкови.
 • 16.07.2020. ПОПДВ поглавље 6-Увоз
 • 14.07.2020. Промена цена на артиклима који су количински на нули, а налазе се на листи за МП Акцију.
 • 13.07.2020. Основица Авансног рачуна се попуњава у ПОПДВ у поље 3.9 (из базе докуменат, јер је у КИР на нули)
 • 2.07.2020. Пара,етар за контролу попуњености волумена палете и тежине палете у штампи Налога за одвајање је доступан кориснику у подешавањима МП Доставнице.
 • 30.06.2020. Могућност повезивања Коначног Рачуна са више Авансних Рачуна или са више делова различитих Авансних рачуна.
 • 24.05.2020. Извештај о успешности рада одвајача робе у магацину.
 • 16.05.2020. Картица конта са опцијом за шифру аналитике.
 • 13.05.2020. Програмски обрачун реализоване разлике у цени у малопродајним објектима. Аутоматски налог ГК.
 • 05.05.2020. Форма штампе налога за одвајање „5“ :баркод + Т.П. + К.П. + Коорд. (Круна комерц).
 • 26.04.2020. Нова врста изостанка у обрачуну зарада:Плаћено отсуство. Штампа обрачуна зарада у 2 реда.
 • 26.04.2020. Предикција продајних услова по моделу матрице робних класа и класа купаца.
 • 18.04.2020. Дорада контроле интегритета промета. Админ -> Одржавање базе -> инегритет -> МП Стање. Функија Ф3=Поправи сада делује на табелу Роба. Дакле, раније су брисани само дупли записи у табели MP_ST, а сада се бришу и дупли записис у табели ROBA.
 • -
 • *****Верзија од 14.04.2020. 23.47 је усвојена као стабилна.*****
 • 14.04.2020. Модификована штампа МП Доставнице. Раздвојена ВП РУЦ и МП РУЦ.
 • 14.04.2020. Извештај Разно -> Анализе -> Aртикли2 -> МП Промет из сата у сат допуњен и урађен графиконом.
 • 08.04.2020. У израда ВП и МП Требовања шифра добављача који треба да испоручи робу се може задати након сасатвљања, а непосредно пре меморисања требовања.
 • 31.03.2020. Контрола заокруживања програмског предлогa у МП Требовању. Подешавање у централи на „0“ - бира оператер, „1“ - Слободно, „2“ - На комерцијално, „3“ - На транспортно, „4“ - На палетно.
 • 30.03.2020. Могућност заокруживања количине у МП Требовању на комерцијално, транспортно или палетно паковање без обзира да ли се ради о испоруци из централног магацина или од добављача.
 • 29.03.2020. Групно штампање профактура и налога за одвајање.
 • 28.03.2020. Штампа са опцијом „у фајл“ за опцију Плате -> Извоз - Halcom -> Ент=Ставке -> Ф9=Штампа -> У фајл
 • 27.03.2020. Приказ детаља о артиклу у прегледу припреме ВП Рачуна, Профактуре...
 • 26.03.2020. У Извештају Анализе -> Артикли2 -> Раст Продаје за период дадате су колоне РУЦ1 и РУЦ2.
 • 29.02.2020. Нов начин увоза МП Доставнице, или МП Преноса у МП Пријемницу. Директан приступ централи.
 • 21.02.2020. Разно -> Анализе -> Комитенти -> 13. Месечни извештај по објектима.
 • 12.02.2020. МП -> Параметри 35. Претраживач добављача искључиво по ПИБ-у.
 • 07.02.2020. МП -> Ценовник -> Ф12=Додаци -> Ф2=Маржа за све артикле.
 • 06.02.2020. МП Ценовнику - Копирања марже, иницијално се селектуовани објекти у категорији објекта чији је ценовник приказу.
 • 03.02.2020. У припреми обрачуна зарада, цена карте се може задати и у номиналном износу.
 • 01.02.2020. Преглед непрекњижених улазних докумената по основу отпремнице или записника.
 • 30.01.2020. Аутоматска тоталнa синхронизација. Модул за размену података како посебан. ЕXE фајл.
 • 24.01.2020. Фин -> Улазни Рачуни (Трошкови) Нови, за корисника флексибилнији, интерфејс за унос података улазног рачуна. Додатна могућност је расподела трошкова једног рачуна на више конта и меса трошкова.
 • 16.01.2020. ФП Тест одређује и подешава брзину порта.
 • 04.01.2020. Роба -> Почетно стање преписује у нову годину заостале ВП Профактуре и ВП Резервације.
 • 04.01.2020. Роба -> Почетно стање преписује у нову годину заостала МП Требовања из стере године.
 • 04.01.2020. Аналитика по шифри МП Објекта. Конто по типу „5“
 • 29.12.2019. Тип конта „5“ Аналитика по МП Објектима
 • 26.12.2019. Формат групних цена у МП 1X2 na A4
 • 25.12.2019. Извоз ПОПДВ обрасца у XML фајл за подношење на портал пореске управе.
 • 11.12.2019. Синхронизација матичних података фирме
 • 08.12.2019. У штампи МП Требовања уведена је нова форма. На располагању су општа, Средња и Минимална.
 • 06.12.2019. Извоз налога за плаћање за зараде запослених у Halcom.
 • 05.12.2019. Узимање у обзир календара празника приликом обрачуна зарада.
 • 04.12.2019. Приказивање брзине рада касира у току израде парагон блока.
 • 26.11.2019. Функција групног штампања ИОС-а из извештаја Разно->Анализе->Комитенти->Ранг по промету->Ф11=ИОС Групно
 • 24.11.2019. Документ Тендер. Врста ценовника за купце у велепродаји.
 • 17.11.2019. Измена јединице мере у централи на једном артиклу у МП-> стање, спроводи се на записима стања за све МП Објекте.
 • 17.11.2019. Претраживач артикала по називу се може позвати и из уноса ставки трговине у транзиту.
 • 17.11.2019. Валидациона функција ПоследњеРабат() ради и у уносу ставки Транзита.
 • 17.11.2019. Подешавање штампе Вп Рачуна на матричном штампачу за паковање у коверту са прозором.
 • 06.11.2019. Извоз података у фајл за потребе регистрације фактура за буџетске кориснике на порталу ЦРФ.
 • 05.11.2019. Аналитика по шифри МП Објекта. Конто по типу „5“.
 • 13.10.2019. Синхронизовани документи су у прегледу докумената означени квадратићем иза броја докумената.
 • 09.10.2019. Опција хибридних минималних залиха у МП Требовању. Маx(апсолутна, релативна).
 • 03.10.2019. Извоз фактура за буџетске кориснике у формату за пријављивање у ЦРФ трезора.
 • 02.10.2019. Инструкција за производњу са опцијама збирног и појединачих утрошака материјала.
 • 30.09.2019. Извештај о артиклима које су купци требовали преко Wеб апликаицје, или за њих то урадили комерцијалисти на терену андроид апликацијом.
 • 25.09.2019. Шифарник градилишта. Опција задавања шифре градилишта у МП Резервацији.
 • 20.09.2019. Извештај „Разлике у издавању“ има као улазни параметар шифру реферета набавке.
 • 20.09.2019. Забрана израде МП и ВП Калкулације за артиле који су означени као неактивни, или су излистани.
 • 16.09.2019. У извештају „Коефицијент обрта“ посебном бојом посебном бојом су приказани неактивни артикли.
 • 15.09.2019. Нови атрибут пословног партнера „KСЈ“. Идентификациони број буџњског корисника.
 • 10.09.2019. Извештај за радни налог производње на основу Теренских требовања.
 • 02.09.2019. Опцопно усклађивање корекције поручене количине у МП Требовању са КП артикла.
 • 27.08.2019. Тренутна репликација докумената у позадини извршавања главног програмског тога.
 • 17.08.2019. Приказ резервисаних количина по документима. На ВП Картици артикла функција Ф3=Резервације.
 • 01.08.2019. Нови принцип синхронизације ВП Продајних услова. Брисање и ажурирање у оба смера.
 • 24.07.2019. Промењен механизам ажурирања баркодова.
 • 03.07.2019. Подршка за продајне услове за „Хорека“ купце у малопродаји.
 • 14.06.2019. У извештају „Рочност“ додат је функција Ф12 за обједињени табеларни преглед.
 • 10.06.2019. Модул за анализу промета у РУЦ на акцији са укупним прометом и РУЦ.
 • 02.06.2019. Модул Каса-Редовни има опцију да се ради са екраном на додир.
 • 01.06.2019. Параметар за контролу приступа опцији заокругљивања предлога количине у МП Требовању.
 • 24.05.2019. Исправком ВП Калкулације у некој од пословница, брише се и евентуална копија тог документа у централи.
 • 23.05.2019. Приликом сторнирања докумената, можете одабрати и неку од старих година.
 • 14.05.2019. Приликом израде ВП Рачуна и профактуре уграђен је позив функције која проналази последњи примљен рабат за тог купца, за тај артикал.
 • 01.05.2019. Без бирања правца превпза приликом фактурисања. Дозвољено је само изабрати МПО купца..
 • 29.04.2019. Приликом отварања новог МП Објекта за неког комитента, преписује се место, адреса и телефон.
 • 28.04.2019. Извештај о кашњењу на конту скалираног задатој лествици.
 • 28.04.2019. У прегледу стања столова ресторана види се шта је све од артикала ненаплаћено на столу.
 • 30.03.2019. Упоредни приказ продаје по артиклима за вишњ МП објеката.
 • 14.03.2019. У картици конта се приказује информација о типу приказа. По датум докмента, или налога.
 • 14.03.2019. Штампање извештаја у броју ставки у МП продаји.
 • 13.03.2019. Аутоматска контра нивелација у изради МП Пријемнице.
 • 09.03.2019. у изради ВП Калкулације це у инфо-статусу приказују услови МП Ценовника главног МП Објекта.
 • 07.03.2019. Модификована шема контирања књижног писма за случај разлике у цени магацина.
 • 14.02.2019. Контрола интегритета МП Промета маркета (6) Докумени који у централној бази немају ставке.
 • 13.02.2019. Дијалог затварања аванса у изради ВП Калкулације.
 • 05.02.2019 У администрацији пописа уведена је опција за откључавање затвореног МП Пописа.
 • 01.02.2019. У Извештају о залихама уведено је приказивање парцијалне суме у тригеру.
 • 31.01.2019. У Извештају ВП Трошкова уведена је опција увлачења докумената ВП Резервација.
 • 30.01.2019. У Извештају Динамика продаје уведена је опција за селекцију артикала по типу робе.
 • 29.01.2019. У Извештају о Комерцијалисти->Ент=Купци уведена је контрола Промет МП (Резервације)
 • 29.01.2019. Уведена је могућност подпартије за текуће рачуне. Погодно за комитенте буџетске кор.
 • 21.01.2019. У Извештају Динамика продаје у форми за селекцију артикала уведено је поље за тип артикла.
 • 14.01.2019. У КЕП књизи (трговачка књига) нова опција је Ф2=РП Контрола.
 • 12.01.2019. Документ ВП Наб-> Дати Аванс
 • 06.01.2019. Шифарник рута за комерцијалисте.
 • 06.01.2019. Параметар за контролу спајања ставки у изради МП Рачуна.
 • 05.01.2019. Механизам одбројавања купаца на каси у сврху доделе поклон ваучера...
 • 29.11.2018. Синхронизација корисничких права за исправку докумената МП Калкулације МП Повраћај, МП Контра Рачун, МП Пријемница, МП Пренос, МП Попис.
 • 27.11.2018. МП Прод -> Пазар је дорађено и сада је у параметрима извештаја прво поље за МП објекат. Тиме се постиже бржи увид у властите пазаре, без потребе да се користи функција Ф&=Филтер
 • 27.11.2018. Приликом покретања МП Пописа контролише се да ли постоје отворени парагон блокови и класирање робе. Ако их има, програм неће покренути МП Попис.
 • 22.11.2018. Контрола великих вредности за количину, Набавну цену и МП Цену, ако и контрола МПЦ=0 у меморисању МП Пописа.
 • 21.11.2018. Филтер на карттици конта за одвајање ставки које нису прекњижене документом 1X Улазни рачун.
 • 20.11.2018. Брисањем документа у локалној бази пословнице, врши се брисање и у централној бази.
 • 20.11.2018. Могућност исправке докумената у удаљеној пословници без обзира што је послат централи. МП Калкулација, МП Повраћај, МП Контра рачун, МП Попис, МП Пријемница, МП Пренос.
 • 19.11.2018. Аутоматска синхронизација лозинке корисничког налога у свим пословницама.
 • 19.11.2018. Контрола упарености МП Пријемнице са својим везним документом.
 • 11.11.2018. Исправка ВП Требовања.
 • 11.11.2018. У шифарнику пословница приказан је датум извршног фајла.
 • 11.11.2018. МП Ценовник: При изради нивелације је уведена Прогрес-бар индикатор, након нивеације позив метода за освежавање приказаних података.
 • 11.11.2017. Аутоматска нивелација у парагон блоку за случај када је у Налогу за исправку цена различита од нуле.
 • 07.08.2015. Дорада програма за МП Требовање: Уведен је директан параметар за управљање заокруживањем количина на ТП или КП. Поставком овог параметра на „Н“ не врши се никакво заокруживање. Користи се у ситуацији када се жели направити требовање са најтачнијом количином за „капиларно“ снабдевање малопродајних објеката.
 • 07.08.2015. Дорада програма за МП Требовање у варијанти требовања из ВП Магацина: Скидају се са листе предлога артикли којих нема на стању у ВП-у.
 • 07.08.2015. У ценовнику се у ИНФО зони исписује вредност параметра за одређивање МПЦ како за МП Калкулацији, тако и за МП Доставницу
 • 07.08.2015. Приликом ручног уноса ставки доставнице, програм у ИНФО зони приказује услове ценовника тог артикла. У приказу припреме документа, програм такође приказује услове ценовника у статусној линији приказивача.
 • 07.08.2015. Приликом ручног уноса ставки, програм форсира продајне услове (Маржу или МПЦ) у складу са параметром из подешавања МП Доставнице
 • 07.08.2015. Приликом увоза МП Требовања у МП Доставницу, формирање МП цене поштује вредност параметра из подешавања МП Доставнице.
 • 07.08.2015. Дорада програма у делу израде ВП Калкулације са набавном ценом 0.00 или 0.01 дин.
 • 07.08.2015. МП Требовање показује количину из централе када удаљени МП објекат ради код себе требовање.
 • 31.07.2015. МП Требовање: Уведена је функција Ф3 која приказује стање залиха по свим МП објектима.
 • 28.03.2015. Преглед реализованих WEB требовања. "ВП Дима"
 • 28.03.2015. Механизам недељних попуста и акција за потрошаче пензионере.
 • 27.03.2014. Заокружење и фактурни трошкови се могу подешавати кроз опцију МП Калкулација->7 Параметри
 • 01.02.2014. У опцији ФИН -> Дужници додата је подопција 3-Обавезе. Ранг листа добављача према обавезама за плаћање.
 • 31.01.2014. Формирање .XML фајла за обрачун зарада (ППП ПД образац)
 • 03.09.2013. Сортирање по валути на картици конта. "Стефиги"
 • 12.06.2013. У модулу МП->Пазар, додата је колона МП Трошкови. "ВП Дима"
 • 25.05.2013. Уведена је опција за рабат-попуст на парагон блоку. "Обнова петрол", "Оникс"
 • 10.04.2013. У Извештају о коефицијенту обрта додата је информација о финансијској вредности излаза и односу тог излаза са укупним залихама. "ВП Дима"
 • 10.04.2013. У извештају о продаји у МП Објекту додата је информација о процентуалном односу укупне РУЦ и МП вредности продаје. "ВП Дима"
 • 31.03.2013. Број примерака поруџбенице је контролисан као параметар функцијом Ф8 у модулу Ресторан. "Хилтон"
 • 31.03.2013. У пројекту Ресторан, укључен је подсистем за одложено плаћање. "Хилтон"
 • 27.03.2013. У прегледу путних налога за одређено возило, омогућено је брисање лошег путног налога. "ВП Дима"
 • 27.03.2013. Ресторан: У модулу ресторана, додата је опција за штампање МП Рачуна на основу произвољно означених поруџбеница неког стола. "Бренд кафе"
 • 25.03.2013. ПроВпМп.: Омогућено је да се у документ УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА уносе и ставке из трговачког магацина. "Зелени Бутик"
 • 23.03.2013. Ресторан: У модулу ресторана, додата је опција Ф6=Збирни налог за плаћање на основу произвољно изабраних поруџбеница неког стола. "Хилтон"
 • 18.03.2013. Извештај о продаји по купцима и артиклима са оствареном разликом у цени. (ВП, Транзит, МП) "Донић"
 • 15.03.2013. У обрачуну коефицијента обрта додата је информација оброју дана финансирања залиха. Сортирање, тригер, штампа. "ВП-Дима"
 • 15.03.2013. Приликом ликвидатуре ПДВ-а Померена контрола датума са 10 на 15 и 20 дана.
 • 14.03.2013. Уведена је могућност да се редни број КЕПУ књиге удаљеног МП објекта нумерише само помоћу централног бројача (нема мешања бројева од пазара и калкулација) "Леон"
 • 19.02.2013. Документ НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА оставља информацију о добављачу. ЈПДИ Сопот
 • 19.02.2013. Преглед и исправке јавних набавки. ЈПДИ Сопот
 • 19.02.2013. Претраживач у одређивању број јавне набавке. ЈПДИ Сопот
 • 15.02.2013. У прегледу МП Требовања се показује баркод артикла. "Домино" маркет
 • 09.02.2013. У изради Улаза РМ, могуће је да се зада девизна клаузула. "Денковић"
 • 09.02.2013. Штампање маркица на термо штампачу у више формата лабеле. "Биротехна"
 • 08.02.2013. У шифарнку наручилаца трошкова дефинише се и конто трошкова за тог носиоца. "ВП Дима"
 • 07.02.2013. Штампање ИОС-а и када је купац на нули. ИОС се издаје само за аналитику купаца за фактурисану робу. "Обнова петрол"
 • 03.02.2013. Опција у подешавању на подмениу документа - примена норматива за отпис на набављену, или на продату количину. "ВП Дима"
 • 02.02.2013. Извештај о налозима сервисирања по сервисеру и по возилу. "ВП Дима"
 • 22.01.2013. Штампање ВП Маркица за магацински простор (са шифром у фонту баркода). "Биротехна"
 • 21.01.2013. МП Признаница: Након уноса шифре потрошача, у горњем десном углу се исписује вредност укупног и пристиглог задужења. "Донић"
 • 21.01.2013. МП Требовање: Приликом састављања документа, у прегледу ставки се у доњем десном углу приказује ВП Залиха. "Донић"
 • 20.01.2013. Транзит: Уведена је опција укуцавања продајног рабата приликом уноса ставки транзита. "Донић"
 • 20.01.2013. Tранзит: Унос ставки преко шифре артикла - остала је и варијанта уноса артикал ван шифарника робе. "Донић"
 • 14.01.2013. Извештај за цигарете у форми за предају Агенцији за дуван. "ВП-Дима", "Домино маркет" и остали
 • 10.01.2013. Када се на каси куца количина већа од 20 да програм застане и пита да ли је касирка сигурна. "Леон"
 • 10.01.2013. Контрола да се приликом затаварања рачуна у поље готовина не прихвати грешком скенирани баркод "Леон"
 • 10.01.2013. Опција да се на дисплеју фискалног штампача приликом коцања робе показује МЕЂУЗБИР уместо назива артикла. "Леон"
 • 10.01.2013. Листа артикала за вагу се формира условно (уграђено је питање ДА НЕ) за артикле са стањем 0. "Леон"
 • 10.01.2013. У обрачуну зарада уведена је колона ДОПРИНОС ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ. "Леон"
 • 18.11.2012. За Пројекте Мп, ВпМп, ПроВпМп, Дистрибутер, Ресторан урађен је Update, намењен за рад у 2013
 • 13.11.2012. У извештају о Разно->Анализе->Артикли2->Раст продаје, уведено је сортирање по количинској разлици у продаји, као и филтер за изабрани опсег процентуалног раста. "Леон"
 • 12.11.2012. У Прегледу артикала по добављачу се у дну екрана приказује цео назив артикла за артикал на коме је фокус приказивача. "Биротехна"
 • 12.11.2012. У извештају о разликама о издавању (Разно->Анализе->Артикли1->Разлике у издавању, уведена је опција за МП Требовање/МП Доставницу. "Љубисављевић"
 • 30.10.2012. Извештај о просечној потрошњи горива по возилима, извештај о путним налозима по возилу и по возачу, као и учинак возача на основу задате поентаже по возилима и линијама. "ВД Дима"
 • 30.10.2012. У пдсистему за праћење транспорта дорађени су модули за евиденцију путних налога и радних налога сервисирања возила.
 • 29.10.2012. У извештају о разликама у издавању (профактура/факутура) додато је и МП Требовање/МП Доставница. "Љубисављевић"
 • 21.09.2012. У изради ВП Калкулације, уведена је опција ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА. "Зелени бутик"
 • 20.09.2012. Уведена је програмска опција за задавање малопродајне марже по артиклима. МП -> Ценовник. "Дима"
 • 14.09.2012. Могућност подешавања параметра за стратегију којом програм предлаже МП Цену код израде МП Доставнице (1-задржавање последње МП Цене 2-Задржавање задате МП Марже) "Дима"
 • 06.09.2012. Штампање јединичне цене на маркици за малопродају. "Грин", "Бест"
 • 22.08.2012. У опцији Разно -> Анализе -> Артикли2 -> Артикли без дефинисаних атрибута, уведена је опција број 5 - Без баркода. "Дима"
 • 14.08.2012. Приликом штампе документа, могуће је додати клаузулу да је документ валидан без печата и потписа "Леон"
 • 09.08.2012. У изради МП Рачуна на рате, могуће је задати померај прве рате за жељени број дана. "Донић"
 • 20.07.2012. Анализе - Рабат у набавци "Дима"
 • 30.06.2012. Анализе – Раст продаје у периоду1 у односу на период2 „Леон“
 • 01.05.2012. Увоз Резервације Касе у МП Репрезентацију (Ф5 на ручном уносу ставки документа). „Јабука“
 • 25.04.2012. Претраживач артикала по називу, приказује баркод артикла на коме је тренутни фокус, у доњем десном делу екрана.
 • 25.04.2012. Приликом израде ВП Фактуре и Дисконтног рачуна, на уносу ставки се приказује и бар код артикла, поред осталих информација о артиклу
 • 17.04.2012. Код израде МП рачуна уведена је опција “ НА РАТЕ “. „Донић“
 • 05.04.2012. Увоз ВП Калкулације у МП Доставницу. (Дорађена метода за увоз МП Требовања). „Љубисављевић“.
 • 05.04.2012. Разно->Анализе->Артикли1->Ранглиста продаје робе у малопродаји, нова опција - задавања рафа на коме се артикал налази. „Леон“
 • 31.03.2012. Подешавање штампе ВП Фактуре: колоне Цена+ПДВ, Искор.Маржа, Препоручена МПЦ ВП Рачун -> Параметри
 • 31.03.2012. Подешавање стране на којој се књижи рабат на ВП Фактури (правилно дуговно, или сторно потражно) ВП Рачун -> Параметри
 • 24.03.2012. Приликом израде МП Калкулације помоћу ПДА уређаја, преузима се последња вредност набавне цене, рабата и продајне цене. „Лаки“
 • 22.03.2012. У штампању МП Требовања (документ), уведена је опција скраћене штампе (само колона поручена количина). „Леон“
 • 17.02.2012. У Разно->анализе->Артикли без атрибута, уведена је нова (4.) опција – Артикли без дефинисаног норматива за отпис. (ВП Дима)
 • 10.02.2012. У Разно->документи и Фин -> Обавезе, уведена је функциј Ф8=Спец.по ком. („Љубисављевић“)
 • 26.01.2012. Контрола интегритета табеле МП_СТ и СИФ_МПОБ. Опоравак базе -> Интегритет
 • 25.01.2012. Опционо затварање промета помоћне благајне готовине МП објекта са Контом главне благајне. („Браћа Поповић“)
 • 17.01.2012. Штампање цене са ПДВ-ом на ВП Рачуну за робу. („Браћа Поповић“)
 • 15.01.2012. Затварање промета благајне платних картица контом потраживања од банака. („Браћа Поповић“)
 • 12.01.2012. У шифарнику докумената је додата функција Ф3 за едитованје стандардног текста у штампи документа(„Млекара Марковац“)
 • 12.01.2012. Дефинисање Уговорених продајних услова услуга са аутоматским фактурисањем и штампањем фактура. („МатаСофт“)
 • 10.01.2012. Подршка за евиденцију и исказивање претходно кришћене марже у велепродаји. („ВП Дима“, „Љубисављевић“)
 • 15.12.2011. Дефиниција МП Попуста и синхронизација са централном базом података („Љубисављевић“, „Леон“)
 • 29.11.2011. У штампању ВП Требовања уведена је опција сортирања по шифри или по називу S/N. (Љубисављевић)
 • 24.11.2011. У приказу ВП Требовања се у последњој линији поред датума последњег улаза, приказује и количина последњег улаза. (Љубисављевић)
 • 22.11.2011. Увоз Резервације касе из Парагон блока (ПАРАГОН 3) (Дима, Грин, Јабука)
 • 21.11.2011. Позив ВП профактуре (ВП фактуре) са прегледа ВП требовања (ВП профактура) – Ф11... (Љубисављевић)
 • 20.11.2011. У извештају о продаји у МП објекту за датумски период, уведена је и опција задавања времена. (PWR)
 • 19.11.2011. Преузимање МП доставнице у МП Пријемницу сада функционише по броју документа, а не по датумском опсегу. („Љубисавић“)
 • 18.11.2011. Штампање налога за исправку на каси – ОБРАЗАЦ НИ ( „Лаки“, Врање)
 • 12.11.2011. Синхронизација оператера. („Љубисављевић“)
 • 08.11.2011. У штампању МП пописа, уведена је опција сортирања ставки по уносу, шифри и по називу артикла. („Јабука“, Владичин Хан)
 • 08.11.2011. Контрола књижења на краћем конту у односу надужи конто из те групе. („Донић“, „ВП – Дима“,“Љубисављевић“)
 • 05.11.2011. У ранглисти артикала је дорађена опција Ф4 спецификација робних типова или произвођача. (ВП - Дима)
 • 31.10.2011. Шифарник ПДА уређаја. („Љубисављевић“)
 • магацинску (ВП) цену. (Љубисављевић)
 • 24.09.2011. У изради документа МП Доставница, уведен је параметар за модел маржирања. „1“ – у односу на просечну набавну цену, „2“ – у односу на
 • 04.09.2011. Припрема листе артикала за попис. „Јабука“
 • 04.09.2011. 2Е / МП Профактура. „Мики-с“
 • до шифре. („Леон Кондиторс“)
 • 04.09.2011. Баркод у штампању МП Преноса, МП Налога магацину, прегледу артикала по добављачу, типу, произвођачу и у штампању артикала од шифре
 • 01.09.2011. У ПАРАГОН 3 уведена је нова опција на уносу ставки Ф11=Калк. Користи се код прерачунавања количине на основу вредности. (PWR)
 • калкуклацији је иси као редослед скенирања ставки у процесу контроле пријема. („Љубисављевић“)
 • 31.08.2011. Приликом увоза ВП Требовања у калкуклацију, за случај да је укључена опција контрола пријема (Шкорпион ПДА), редослед ставки у
 • 12.08.2011. У извештају МП Прод -> Пазар, дорађен је филтер са опцијом „шифра оператера“. („Леон Кондиторс“)
 • 09.08.2011. Извештај о артиклима без координате је уопштен и сада има опцију за артикле без робног типа и без произвођача. (ВП Дима)
 • 14.07.2011. Спецификација обавеза по валути за изабрани период ФИН ->Обавезе. (СТР „Марко“, Смедерево)
 • 04.07.2011. У задавању продајних услова замењена је улога шифре робног типа са шифром произвођача. (ВП Дима)
 • 04.07.2011. У опцији: Анализе – Артикли1 – Ранг листа продаје робе у малопродаји уведена је опција селекције арткала и по произвођачу.
 • 24.06.2011. У извештају о разлика у издавању (Анализе, Артикли1, 10-разлике у издавању) додата је информације о купцу.
 • 24.06.1011. Претраживач робе на депонији. (Љубисављевић)
 • 23.06.2011. Повећана величина баркод фонта на МП ценама са 30 на 48.
 • (ВП Дима)
 • добављачима за оне артикле којих није било на стању у моменту резервације. Увоз у МП Доставницу само оних ставки које су резервисане.
 • 20.06.2011. Резервација робе у ВП-у по МП Требовању, штампање налога за одвајање за резервисане количине, генерисање појединачних требовања по
 • 20.06.2011. Документ Класирање робе се може видети на екрану и штампати у стандардној форми документа. („Леон Кондиторс“)
 • 20.06.2011. Књижење дневног пазара има параметар за контролу књижења КЕПУ колоне УПЛАТЕ.
 • 09.06.2011. У штампању извештаја МП Динамика, додата је колона БАРКОД.
 • 08.06.2011. Сортирање робе на депонији. („Љубисављевић“)
 • 07.06.2011. Ранг листа купаца по произвођачу обједињена са ранг листом купаца по добављању и типу.
 • 03.06.2011. Увоз ВП Требовања у ВП Калкулацију са опцијом за контролу пријема ВП Требовања на Шкорпиону. („Љубисављевић“)
 • Улинкован је само у ПроВпМп пројекат. („Леон Кондиторс“)
 • 27.05.2011. Уведен је документ МП Пренос на РМ. Документ интерног типа који је намењен за пренос робе из МП Објекта у магацин репроматеријала.
 • 25.05.2011. У шифарнику МП објеката додат је атрибут МЕСТО.
 • 07.05.2011. У филтру ранг листе комитената, уведена је опција ПО КОМЕРЦИЈАЛИСТИ.
 • 03.05.2011. Преглед артикала у ВП магацину који немају координату. („ВП Дима“)
 • 15.04.2011. Преглед сторнираних ставки у малопродаји. („Грин“)
 • 07.04.2011. Штампање налога за одвајање по МП Требовању и увоз МП Требовања у МП Доставницу. („ВП Дима“)
 • 21.03.2011. У спецификацији докумената је дорађена функција Ф6 (Филтер). Уведена је могућност филтрирања по шифри комитента. (“ВП Дима“)
 • али се може задати и број дана средњег дневног излаза и на основу тога саставити звештај о артиклима чији је лагер испод те вредности.
 • 15.11.2010. Извештај о минималним залихама у малопродаји по средњем дневном излазу. Остаје могућност задавања апсолутних манималних количина,
 • 01.11.2010. Исправка модула за спајање две шифре за једног комитента.
 • 01.11.2010. Штампање образца за компензацију. („Љубисављеви“)
 • 27.10.2010. Могућност отварања више МП објеката типа „Д“ – Дисконт у једној те истој пословници. („ВП Дима“)
 • 19.10.2010. Исправка рачуна за робу и услуге.
 • 10.10.2010. Приликом израде улаза за репроматеријал, уведена је опција књижења у КПР. („Леон Кондиторс““)
 • са и ликвидатура улазног рачуна – аутоматски му се додељује и број обрачунског периода. („Леон Кондиторс“)
 • 10.10.2010. Приликом књижења ВП, МП и ИНО Калкулације као и осталих улазних докумената, у случају да се одабере опција књижењњ у КПР, извршава
 • 30.09.2010. МП Требовање – Могућност селекције артикала по добављачу, не само из матичне авиденције артикала, него и на основу предходно урађених калкулација.
 • 18.09.2010. Парцијални попис у малопродаји са штампом артикала који се пописују. („Јабука“)
 • 14.07.2010. Преглед улазнуг документа по задатом броју фактуре добављача.
 • 02.07.2010. Подсистем за слање СМС порука. Групно, појединачно, дужници...... („ВП Дима“)
 • 13.06.2010. Ренумерација робе и спајанње шифара артикала у ВП и у старим годинама.
 • 13.06.2010. Парагон блок – Ревизија 3 („Леон Кондиторс“)
 • 16.05.2010. Преузимање авансног рачуна у КИР. Корекција ПДВ-а у КИР за рачуне за робу, услуге и робу и услуге.
 • 16.05.2010. Повезивање рачуна за роб са авансним рачуном, корекција спецификације ПДВ-а на рачуну за робу са ПДВ-ом од авансног рачуна.
 • 06.05.2010. Могућност дописивања додатног текста у изради фактуре за услугу и фактуре за робу и услугу.
 • 06.05.2010. Опционо штампање укупног салда на крају ВП Рачуна за робу, услуге и Рачуна за робу и услуге.
 • 19.04.2010. Разно->Анализе->Артикли->Корекције требовања. Извештај о рзликама требованих и поручених количина (ВП/МП)
 • 02.04.2010. МП Трбовање узима у обзир и минималне залихе
 • 01.04.2010. Контрола параметра за ажурирање магацинских координата артикала. ВП Калкулација -> Параметри
 • 01.04.2010. Уведен је КАТАЛОШКИ БРОЈ као атрибут артикла. Користи се у претраживању артикала у модулима продаје.
 • 30.03.2010. Опциона могућност књижења колоне УПЛАТЕ у КЕПУ ВП у моменту књжења извода, или у моменту књижења ВП Фактуре
 • 29.03.2010. Пројекат „НЕИМАР“ – Намењен клијентима који се баве извођењем радова и радова на грађевинским обејктима и објектима инфраструктуре.
 • 29.03.2010. Пројекат „РЕСТОРАН“ - Намењен клијентима који се баве угоститељством.
 • 11.03.2010. Уместо групне (за задати временски период) ликвидатуре улазних рачуна у КПР, уведена је појединачна ликвидатура.
 • 11.03.2010. MП Требовање има могућност рада над свим МП објектима предузећа
 • 11.03.2010. Анализе ->Артилки -> 4, 6, 12, 17 могуће је изабрати један или више магацина из листе selBoxMag()
 • 08.03.2010. Књига шанка
 • 01.03.2010. Биланс стања
 • 06.02.2010. У извештају о разликама на попису уведен је филтер по граничној вредности одступања, а за ВП разлике и филтер по магацну.
 • 03.02.2010. Синхронизацијом артикала синхронизује се и шифарник амбалаже и произвођача. Од рније се синхронизује шифарник типова и пореских група.
 • 02.02.2010. Синхронизација поља за норматив отписа.
 • 30.01.2010. Предлог отписа по нормативу за ВП.
 • 30.01.2010. КЕПУ ВП са ПДВ-ом.
 • 25.01.2010. Лагер листа робе са укупним количинским и вредностним прометом АНАЛИЗЕ – АРТИКЛИ – 24........
 • 09.01.2010. Ранг листа робе је допуњена функцијом за спецификацију по пореским тарифама.
 • 27.12.2009. У ВП и МП требовању је дорађена опција за избор артикала по шифри произвођача.
 • 16.12.2009. Могућност избора пореског система у документу РАЧУН ЗА УСЛУГЕ.
 • 12.12.2009. Аутоматско избацивање сувишних празних места из назива артикала и промена DJ у ?.
 • 10.12.2009. Приликом синхронизације артикала са централом, преузимају се и баркодови који у пословници нису евидентирани.
 • 23.11.2009. У извештају о разликама на попису исписује се и баркод артикла.
 • 23.11.2009. Приликом штампе ВП требовања исписује се и координата артикла у магацину
 • 10.11.2009. У приказу МП пописне листе у припреми, могуће је директно мењати вредност набавних и продајних цена.
 • 02.11.2009. Опција штампања листе артикала за вагу сортираних по шифри произвођача.
 • 02.11.2009. Опција штампања листе артикала за вагу са или без артикала са тежинским баркодом.
 • 02.11.2009. Функција Ф1 у припреми артикала за вагу
 • 27.10.2009. Форма за штампање вирмана.
 • 27.10.2009. Екрански преглед документа Ино Ул.РМ.
 • 26.10.2009. Екрански преглед документа Ино Калк.
 • 14.10.2009. У ранг листи продаје робе по добављачу уведена је опција по магацину.
 • 14.10.2009. У ранг листи продаје артикала, уведен је филтер по вредности од МИН.ВРЕД до МАКС-ВРЕД
 • 14.10.2009. Подешавања -> Разни параметри -> 27. Лозинка оператера за фискални штампач – Подразумевана вредност „0000“
 • 12.10.2009. У модулу за припрему маркица додат је механизам за припрему помоћу баркода.
 • имати ценовник из МП без ПДВ-а.
 • 07.10.2009. У ВП Калкулацији је додата опција за смањење укуцане продајне цене за вредност ПДВ-а. Погодно је када се у проточном ВП складишту жели
 • 07.10.2009. У обрачуну зарада извршена је дорада програма за штампу вирмана за порез и здравствено осигурање по општинама.
 • 07.10.2009. Плате -> Преглед плате Преглед зарада запослених за изабраним месец и годину.
 • 05.10.2009. Плате -> Зарада радника Извештај о заради радника за изабрани временски период.
 • комерцијалисти.
 • 03.10.2009. Разно -> Анализе -> Артикли -> Ранг листа продаје по добављачу - Одјава Уведене су опције: по типу, по произвођачу и по
 • 30.09.2009. Преузимање ВП Репрезентације у КИР.
 • 19.09.2009. Штампање листе артикала за вагу има могућност штампе само артикала који су на стању.
 • 13.09.2009. Шифарник произвођача и преглед артикала по произвођачу.
 • 13.09.2009. Груписање прегледа шифарника робе у један функцијски позив Ф2.
 • Кашњењу.
 • 11.09.2009. Контрола издавања МП Рачуна. Проверавју се параметри дозволе фактурисања. Максимално средње кашњење и максимални салдо при том
 • 07.09.2009. Ранг купаца по промету робе по типу у малопродаји.
 • 12.08.2009. Опционо задавање броја требовања за корекцију(умањење) поручених количина – за потребе требовања цигарета ДИН Ниш.
 • 11.08.2009. Пребацивање (увоз) ВП Требовања у ВП калкулацију. Штампање ВП Требовања из прегледа докумената.
 • 28.07.2009. У ранг листи продаје у МП објекту, уведена је опција задавања робног типа.
 • 28.07.2009. Сторнирање МП рачуна.
 • 08.07.2009. Промена шифре купца или валуте на МП Рачуну од стране оператера са администраторским правима.
 • 12.06.2009. У извештају о залихама по магацину и / или типу додата је опција по ДОБАВЉАЧУ.
 • 10.06.2009. Извештај о укупно произведеним количинама по артиклима налогом за прераду. ПРО -> Прерада по артиклима
 • 04.06.2009. Контрола верзије биоса фискалног штампача у случају продаје ставке са ценом већом од 999.999,00 динара.
 • 02.06.2009. Дорада програма за ЕД на мало. Обрачун пореза на мобилни телефон.
 • 27.05.2009. Могућност задавања максималног задужења купца са контролом тог задужења приликом фактурисања на велико и мало.
 • 24.05.2009. Преглед трансакција за ел.допуне у малопродаји. Сортирање и филтер по позивном броју.
 • добављач, робна група или улазни документ.
 • 21.05.2009. Припрема маркица за штампу обједињена са штампом. Могућност групног означавања артикала по разним критеријумима - опсег шифара,
 • 05.05.2009. Претраживач потрошача у шифарнику потрошача.
 • 05.05.2009. Претраживач услуга у изради рачуна за услуге.
 • 05.05.2009. МП Рачун за услуге.
 • 21.04.2009. ВП Повратница.
 • 06.04.2009. Синхронизација промета амбалаже.
 • 05.04.2009. Извештај о набавној вредности продате робе на мало.
 • 04.04.2009. Нова верзија модула за екрански преглед докумената.
 • 04.04.2009. Анализа зарада по стручној спреми.
 • 27.02.2009. ВП Нивелација због курса
 • 06.02.2009. Спецификација МП рачуна за електронске допуне ФИН - Спецификације.
 • 04.02.2009. Почетно стање за потрошаче.
 • 22.01.2009 У преглеуд вишкова и мањкова по магацину, додата је и разлика оп пореским стопама.
 • 15.12.2008. Трговина у транзиту.
 • До сада је то било могуће само на основу МП ДОСТАВНИЦЕ.
 • 15.12.2008. Дорада програма за МП ПРИЈЕМНИЦУ - Уведена је могућност за аутоматско преузимање ставки из централне базе, на основу МП ПРЕНОСА.
 • 08.12.2008. У КИР је уведена могућност за сумирање ставки по врсти документа.
 • 06.12.2008. Програм за преглед дневног пазара је прерађен да показује пазар за по касама са структуром пазара по врсти плаћања.
 • 06.12.2008. Уведена је могућност ЦРВЕНОГ СТОРНО за Фактуру купцу и Умањење фактуре.
 • 03.12.2008. У прегледу спецификација (ФИН - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), уведена је спецификација за признанице.
 • 01.12.2008. Извештај о продаји артикала са задате презентације у два различита временсак периода.
 • артикала могу бити отворене само у пословници чији је ниво = 1.
 • имају пословање у више од једне пословнице. Приликом отварања нове шифре за робу, уведена је контрола нивоа пословнице. Нове шифре
 • 23.11.2008 Обавезно и хитно -1234-08-11-23-0-1 Нова верзија програма за све клијенте који користе модуле Парагон и МП Рачун, ако и за све клијенте који
 • 19.11.2008. Штампање признанице у МП на штампач ЕPSON TMU.
 • 15.11.2008. Код ВП Рачуна и МП Доставнице је уведен параметар за позивање Windows printer принтер дијалога.
 • 14.11.2008. Врло битно: Оптимизован упит за МП Требовање. На почетку је могће задати шифру добављача или /или робног типа.
 • 13.11.2008. У обрачунун зарада,уведена је опција извоза података за банку у фајл. Модел комерцијалне банке. Ово убрзава обраду података у банци.
 • 12.11.2008. У програму за плате, листа за банке се може експортовати у фајл - модел Комерцијалне банке.
 • 09.11.2008. Обавезно и хитно - 3-08-11-09-0-1 Нова верзија за све из пројекта ПроВпМп - Дорада методе књижења.
 • 07.11.2008. Модул за обраду промета амбалаже, картица амбалаже и попис амбалаже.
 • 06.11.2008. Дорада штампе ИОСА за аутоматски дуплекс (било је проблема код штампача HP1018)
 • 06.11.2008. Штампање налога за књижење обрачуна зарада.
 • 04.11.2008. Обавезно и хитно - 3-08-11-04-0-1 Нова верзија за све из пројекта ПроВпМп - Дорада шеме контирања документа.
 • 30.10.2008. Књижење дневног пазара - уведена је могућност да се за МП рачуне који се ручно књиже, унесе валута.
 • 29.10.2008. У шифарнику мп објеката уведен је атрибут за повезивање са шифром пословнице којој мп објекат припада.
 • могућност селекције по основу припадности пословници.
 • 25.10.2008. У синхронизационој процедури за преузимање комитената, дорађена могућност преузимања података о потрошачима. Поред тога уведена је и
 • гаранта плаћања.
 • 23.10.2008. У извештају о укупном промету потрошача на одложено плаћање, додата је могућност филтрирања по шифри послонице и (или) по шифри
 • 22.10.2008. Штампање закључног листа, КПР и КИР у фајл.
 • контрола се спроводи кроз све пословне године.
 • Брисање оператера је усовљено да оператер није саставио ни један документ у робном, нити да је прокњижио наог у финасијском. Ова
 • 21.10.2008. Комплетиран је шифарник оператера са стандардним опцијама ажурирања и са додатном опцијом увида у изабрану лозинку оператера.
 • 21.10.2008. Извршена је систематизација корисничких нивоа (шема је дата у корисничком упутству).
 • Додата је и информација о тежини оствареног промета.
 • 14.10.2008. У анализи пословања, Артикли ,МП набавка по типу није више само МП Набавка него је и ВП Набавка. Додата је и функциј Ф1=Поправка.
 • 12.10.2008. У ранглисти комитената по промету и по општинама уведена је опција Ф7 - обрачун тежине робе за приказани промет.
 • 11.10.2008. Приликом слања комитената из пословнице у централу, шаљу се и шифре потрошача.
 • 08.10.2008. Роба - > Извоз артикала. Омогућен је пренос цене из ВП или задатог МП објекта.
 • 07.10.2008. Контирање рачуна за робу и услуге са. Пренос у КИР документа РАЧУН ЗА РОБУ И УСЛУГЕ.
 • у шифарнику услуга за сваку услугу посебно.
 • 07.10.2008. У шеми контирања рачуна за услуге, уведена је могућност да свака шифра услуге може да се контира на произвлљан конто. Тај конто се задаје
 • 28.09.2008. Подршка за аутоматско преузимање извода у форми PIAREUS банке.
 • 19.09.2008. Штампање шифарника потрошача у фајл и на папир.
 • 19.09.2008. Филтер по пословници у извештају о преоомету физичких лица на одложено. Нови атрибут на потрошачима: Шифра пословнице.
 • 09.09.2008. Књиговодствена спецификација ВП Рачуна и Књижних писама за задати период са филтрирањем по пословницама.
 • 09.08.2008. У извештају о рзликама на попису уведена је опција прегледа разлика по типу ( F7- По типу)
 • штампају се и подаци за идентификацију појединчних примерака артикала.
 • потрошача или за произволљног купаца чији се подаци унесу пре почетка штампе. Такође, ако се на рачуну налазе ставке са гаранцијом,
 • 07.08.2008. Штампање готовинског рачуна по основу парагон блока или дисконтног рачуна. Штама се са подацима за познатог купца, регистрованог
 • 07.08.2008. Завршен је подсистем за евидентирање података за идентификацију артикала (серијски број, број шасије, мотора...)
 • 06.08.2008. 10:30 Извештај о продаји робе по купцима и артиклима за задати тип или добављача – На захтев из Апатинске пиваре.
 • 05.08.2008. У шеми контирања ВП Калкулације је отворена могућност за раздвајање ПДВ-а по отпремницама и по фактурама.
 • 03.08.2008. У процедури за слање података из пословнице у централу, исправљена је недостатак због кога су се мешали ASCII кодови за слова ШЂЧЋЖ.
 • 03.08.2008. Админ -> Инфо -> 6.Историјат дорада. Преглед извршених програмских дорада.
 • евидентирана на картици потрошача.
 • 30.07.2008. Штампање признанице о уплати готовине по основу раније узете робе на одложено плаћање – уплата вересије. Уплата је одмах
 • 30.07.2008. Извештај о укупном промету потрошача (МП) са салдом по валути или по ДПО.
 • 25.07.2008. На матичним подацима о артиклу, уведен је атрибут (поље) БРОЈ МЕСЕЦИ ГАРАНЦИЈЕ.
 • 22.07.2008. У извештају о продаји артикал по комерцијалисти уведена је могућност додатне селекције по типу робе.
 • искључују један другог – дакле, ИЛИ ИЛИ.
 • 21.07.2008. У извештају о продаји артикала по добављачу – одјава, додатна опција је да се исти може анализирати и по типу робе. Тип и добављач
 • комерцијално паковање.
 • 07.07.2008. О програму за ОТПИС ВП уведене су опције одређивања периода анализе, као и оптимизација количина за отпис у односу на норматив и
 • 05.07.2008. Преузимањем МП доставнце, исте се обележавају у централној бази као „Преузете“ и више није могуће урадити њихову исправку.
 • опција је и подешавање конта за трошкове одобрења.
 • 03.07.2008. У програму за издавање одобрења купцу, додатна опција је да се одобрење може издати и по само једном задатом рачуну. Уз то, додана
 • ПДВ-а то ће подразумевати да се одбија и рабта. Извештај ради како за купце, тако и за добављаче.
 • 03.07.2008. У Анализи пословања, КОМИТЕНТИ, РАНГ ПО ПРОМЕТУ – додатна опција је преглед промета са или без ПДВ-а. Ако се изабере опција без
 • 02.07.2008. У изради утрошка везивање је могуће само за отворене радне налоге. Појављује се листа отворених налога који се нуде за избор.
 • 02.07.2008. Код израде норматива могуће је назначити количину готовог производа на који се норматив односи.
 • еталона. У Доњем десном углу приказује се укупан број ставки које задовољавају еталон претеживања.
 • 01.07.2008. Код свих приказивача уграђена је опција филтрирања по еталону који се укуцава. Приказ се динамички мења сагласно тренутној вредности
 • 30.06.2008. Контрола заокружења на калкулацијама.
 • 24.06.2008. ВРЛО БИТНО!!! За МП објекте, пренос стања робе (количине, цене, датум излаза и остало...) из локалне у централну базу података.
 • периоду.
 • 23.06.2008. У КПР је омогућено да се упише датум плаћања откупног листа, што даље утиче на могућност да се та ставка придружи одговарајућем пореском
 • 20.06.2008. Исправка ИНО Калккулације.
 • Слично као код SQL поравнања у великопродаји. F6 – Филтер , F7 - Синхронизација.
 • 19.06.2008. У прегледу залиха по типу, за случај да се посматра МП Објекат, уведена је функција усаглашавања последњих цена са просечним ценама.
 • пословницама – слање и преузимање података истовремено са слањем робног и преузимањем финансијског промета.
 • 18.06.2008. Комплетиран је модул за подршку продаје на одложено у МП објектима – Вересија, рате, „на плату“ и т.д. Синхронизација са удаљеним
 • 11.06.2008. Исправка МП Пописа.
 • 09.06.2008. Приликом штампања калкулације, на крају реда се приказује и координата.
 • 09.06.2008. Контрола трајања МП Пописа. Објављивање краја МП пописа.
 • 08.06.2008. Контрола броја МП Доставнице у изради МП Пријемнице.
 • 03.06.2008. Начин слања робних докумената по принципу „Закључно са датумом....“, уместо „Од датума, до датума“
 • 29.05.2008. Корекција броја исечка фискалног штампача. У шифарнику фискалних меморија опција F3.
 • 25.05.2008. Извештај о роби за одјављаивање продаје у малопродаји.
 • 21.05.2008. У параметрима ВП Требовања уведена је опција за стање по картици или лагер листи.
 • 20.05.2008. Приликом штампања картице купца, иза број рачуна појављује се ознака магацина.
 • 20.05.2008. Извештаји из ранглисте робе имају опцију сортирања по називу.
 • 15.05.2008. У модулу за рад са Е-допунама, уведена је подршка за мрежу 061.
 • 15.05.2008. Штампање вирмана у програму за обрачун зарада.
 • 14.05.2008. Параметри подпрограма за ВП фактуру су груписани на једном месту. ВП Рачун 9-парамери.
 • 12.05.2088. Књигодствена спецификација ВП Калкулација за задати период са филтрирањем по пословницама.
 • 11.05.2008. КИР - Приликом штампања ставки, уведене су три опције: S - све, R - из робног, F - из финансијског.
 • 11.05.2008. КПР - Приликом сабирања и штампања ставки, уведене су три опције: S - све, R - из робног, F - из финансијског.
 • 08.05.2008. У извештају о залихама по типу и магацину, уведена је и додатна могућност избора продајних или набавних цена (ВП – МП)
 • 07.05.2008. Презентација за купце из предефинисане групе – на пример ЦБА акција.
 • 06.05.2008. У М4 обрасцу уведена је опција Збирно/Појединачно. Даје могућност штампања М4 обрасца за по месецима.
 • калкулације са ценама и рабатима.
 • 06.05.2008. Преузимање ставки ВП калкулације из мобилног рачунара. Са мобилног уређаја се преузму артикли и количине, а калкулант одради део
 • 06.05.2008. Групно уписивање Уговорене Бруто Цене Рада.
 • 06.05.2008. Припрема налога за књижење трошкова зарада по пословницама.
 • 02.05.2008. Израда листе артикала за презентацију са задавањем временског ограничења. (по захтеву предузећа „Морава“, Крагујевац)
 • 30.04.2008. Књиговодствена спецификација малопродајних доставница за задати период са филтрирањем по МП објектима.
 • 14.04.2008. Ранг листа продаје робе по добављачу за изабрани МП објекат и датумски период.
 • добављача.
 • 11.04.2008. Код штампања налога за одвајање по профактури, уведен је параметар ФОРМА. Одређује да ли ће се ставке штампати са или без назива
 • 11.04.2008. Приказивање назива добављача у прегледу ТК.
 • 11.04.2008. Књиговодствена спецификација малопродајних калкулацијан за задати период са филтрирањем по МП објектима.
 • Добављачем.
 • Производа, 4) Задавање вредности фактуре и израчунавање заокружења. Уклапање ПДВ-а и вредности фактуре са
 • - Нове опције су: 1) унос ставки преко баркода, 2) Селекција групе артикала по називу или шифри добављача, 3) Откуп пољопривредних
 • 11.04.2008. ВП Калкулација је написана као документ изведен из класе RFDok.
 • 13.03.2008. Извештај о повраћајима робе по комерцијалистима, њиховим купцима.
 • 12.03.2008. Могућност задавања основице при изради ВП и МП калкулације.
 • 12.03.2008. Унос ставки МП Доставнице преко Баркода.
 • 10.03.2008. Извештај о залихама по типу и МП објекту на произвољан датум.
 • давао само збирне информације из свих објеката.
 • 10.03.2008. У извештају о набавци по типу у МП, уведена опција набавних цена, као и могућност задавања шифре МП објекта. До ове верзије извештај је
 • 10.03.2008. MП Нивелација изведена из класе RFDok.
 • 09.03.2008. Претраживач робних типова по делу назива.
 • 08.03.2008. Рачун за робу и услуге – сервис.
 • 10.12.2007. У изради НАЛОГА ЗА ПРЕРАДУ, евидентира се разлика у тежини сировине и готових производа за случај да све у КГ.
 • 04.12.2007. У Трговачкој .књизи уведена је функција F7. Она преузима уплате готовине са конта за благајну готовине.
 • 24.11.2007. У анализи пословања уведен је извештај о број ставки по оператерима за садати временски период.
 • 05.11.2007. Филтер по типу и добављачу у прегледу последњег продатог комада.
 • 24.09.2007. Преглед картице добављача по подвалутама.
 • 24.09.2007. У МП калкулацији је могуће задавати набавну валуту по ставкама.
 • 21.09.2007.У ВП калкулацији је могуће задавати набавну и продајну валуту по ставкама.
 • докумената са спецификацијом амбалаже.
 • 13.09.2007. Подсистем за организацију транспорта. Планирање превоза, преглед планираних и превежених фактура. Збирна листа робе, спецификација
 • 11.09.2007. Штампање налога за одвајање по основу доставница властитим МП објектима
 • 20.08.2007. Ранг листа купаца за изабрани робни тип и временски период.
 • 18.08.2007. Улаз за аутогас, са обрачуном акцизе и претварањем КГ у литре по коефицијенту на пријему.
 • 07.08.2007. Обрачун коефицијента обрта по артиклима у велепродаји и малопродаји
 • 30.06.2007. Преузимање трговачке књиге истовремено са преузимањем финансијских налога.
 • 14.06.2007. Извештај о артиклима којих на МП попису није било у продаји, а нађени су у магацинском простору.
 • 04.06.2007. Програм за састављање налога за прераду. 1 или више сировина, 1 или више готових производа
 • 26.05.2007. Готовински рачун – штампа
 • 24.05.2007. МП репрезентација
 • 15.05.2007. У задавању презентационих услова продаје, могуће је искључити све остале механизме продајних рабата.
 • 15.05.2007. У рангу општина по промету, уведена је преглед купаца из изабране општине.
 • временски период.
 • 14.05.2007. У подсистему за анаилузу пословања, уведен је нови извештај. ОДЈАВА пордате робе (по набавним ценама) за изабраног добављача и
 • 14.05.2007. На извештају о роби по добављачу уведенаје и информација о количини последњег улаза.
 • 07.05.2007. Уведен је параметар за избор начина за означавање артикала за штампу маркица (прилико израе улаза) – све ставке или само оне које су на нули.
 • 06.05.2007. Задавање рекламног текста на крају фискалног исечка.
 • 04.05.2007. Извештај о артиклима који чија је залиха сишла испод минималне задате.
 • 29.04.2007. Аутоматско штампање број фискалног исечка на МП рачуну.
 • 26.04.2007. Табеларни преглед података по радницима за попуњавање обрасца М-4К
 • 19.04.2007. Програм за упис дневних извештаја – пресека стања у ГК, КИР и ТК.
 • 24.03.2007. У анализи пословања уведен је извештај са пописа: Има магацин – Нема продаја.
 • 13.03.2007. У програму за плату раздвојени су вирмани за здравствено осигурање, по општинама.
 • Setup модулу.
 • 07.03.2007. Директоријум за снимање извода из е-Bankig програма је доступан као 29. параметар у
 • 23.02.2007. Нови извештај. Листа артикала који су сишли на нулу изабраног дана. ВП и МП
 • 21.02.2007. У програму за МП калкулацију, на позицији уноса ставки уведена је опција F7=Terminal. Омогућава да се ставке преузму са ручног терминала – мобилног уређаја.
 • 13.02.2007. Плате - Експорт листе за исплату у фајл за Комерцијалну банку.
 • 13.02.2007. Плате - Образац ППОПЈ
 • 12.02.2007. Програмски могућа промена параметара за контирање ИНО Калкулације.
 • 11.02.2007. У програму за профактуру, додата је опција број 7. Штампање налога за одвајање робе по магацинима.
 • 05.02.2007. Плате - Штампање ОЗ на Windows штампач.
 • 01.02.2007. Штампање лагер листе може да буде уређено по шифри, називу и добављачу. Такође, уведена је још једна форма за штампу - са набавним ценам, а без назива добаљача, пакованја, и продајне валуте.
 • 31.01.2007. Плате - Штамање обрасца ИНСЗ-М - Доприноси за категорију повлашћених радника - млађи од 30 година
 • 25.01.2007. Плате - Штамање обрасца ППП - појединачне пореске пријаве за физичка лица
 • 16.01.2007. У извештају о укупном промету купаца или добављача уведена је функција F10. Она формира налога затварања за оне комитенте који имају салдо од МIN до MAX
 • 16.01.2007. Са позиција уноса ставки ВП Калкулације, може да се позове шифарник робе
 • 09.01.2007. Из програма је доступан параметар за директоријум архиве.
 • 09.01.2007. Документ МП Доставница има могућност нумерације по опсегу за МП објекат.
 • 11.12.2006. Могућност да се после фисклног исечка штампа и купон за наградну игру.
 • 08.12.2006. Преузимање МП Калкулације из централе. Аутоматска нивелација залиха у моменту преузимања.
 • 07.12.2006. Препознавање фабричких тежинских кодова.
 • 28.11.2006. Документ за накнадну корекцију пописа ИСПРАВКА ПОПИСА је изведен из класе VPPop MyBrows.
 • 28.11.2006. Извештај о разликама на попису у велепродаји је изведен из класе MyBrows.
 • 27.11.2006. Извештај о разликама на попису у малопродаји је изведен из класе MyBrows.
 • 26.11.2006. Штампање извештаја Салдо Магацина.
 • 26.11.2006. У шифарнику робе је уведена функција F11=BKS. Користи се за позиционирање на артикал по баркоду.
 • 18.11.2006. Аутоматско контирање девизне калкулације. Потребна дефиниција конта са шифром 34 - Трошкови царине, 35 - обавезе за царину и шпедицију.
 • 12.11.2006. У шифарнику текућих рачуна уведена је опција F2-средњи ноћни салдо на рачуну.
 • 12.11.2006. Програм за МП Калкулацију има могућност да сходно избору оператера, МП Калкулацију заведе у КПР аутоматски.
 • 11.11.2006. Програм за МП Калкулацију има могућност да се ставке уонсе, како преко шифре артикла, тако и скенирањем фабричког баркода. Избор начин ауноса се врши са позиције уноса ставки тастером F11.
 • малопродаји директно кенира пакет, без отварања или прекуцавања количине.
 • 11.11.2006. Приликом повезивања баркода са шифром робе, уноси се и количина коју баркод са собом носи. Иницијално је 1. Користи се за евидентирање баркодова пакета, кутија, бокса и тд. То омогућава да се у
 • 10.11.2006. Програм за израду пописне листе у велепродаји је изведен из класе RFDOK.
 • 31.10.2006. У класи ранглисте робе, уведена је колона РУЦ.
 • 30.10.2006. У шифарнику текућих рачуна код пословних банака, додат је телефон пословне банке.
 • 30.10.2006. У шеми контирања налога ИФ, додата је могућност раздвајања прихода од копаца са Косова од осталих.
 • 30.10.2006. Могућност отписа без ПДВ-а количине која пребазилази норматив (уз одобрење надлежног пореског органа)
 • 25.10.2006. Корак у правцу аутоматизације замене програмске верзије. Пре поккретања Update фајла, кроз програм се одради акција PRIPREMA ZA NOVU VERZIJU.
 • 24.10.2006. Фактура за електронске допуне има могућност да се штампа збирно по мрежи оператера, уместо свих трансакција.
 • 23.10.2006. Програм за МП калкулацију је у потпуности изведен из класе RFDok . Постоји могућност задавања плаћеног ПДВ-а, ради уклапања са фактуром добављача.
 • 11.10.2006. Штамање документима из класе фактуре, и картице конта има испекидану линију између ставки.
 • 11.10.2006. У приказу налога главне књиге, за аналитику налога уведено је сортирање по конто и по документу.
 • 10.10.2006. Из матичних података о комитенту, избачени су подаци КВАРТАЛНА ИЗЈАВА и Датум КВАРТАЛНЕ ИЗЈАВЕ.
 • 07.10.2006. На картици конта уведен је приказ тренутног салда (салдо са са текућом ставком приказа).
 • 06.10.2006. Извештај за Агенцију за дуван. ПИБ - Датум уговора.
 • 06.10.2006. Програм за анализу промета по магацинима. Анализа обухвата промет и разлику у цени.
 • 06.10.2006. Залиха робе по типу на изабрани датум и за изабрани ВП магацин.
 • 05.10.2006. МП калкулација је написана као документ изведен из класе RFDok.
 • 05.10.2006. На картици комитента уведена је функција F12=Nalog.
 • 04.10.2006. Приказ налога у клијент сервер техници. Изведен из класе MyDuoBrows.
 • 30.09.2006. У шифарнику докумената је могуће едитовати податак sd_TipKart
 • 28.09.2006. Ставке на картици конта су обојене у жуто - дуговно и бело - потражно.
 • 28.09.2006. Уведена су додатна упутства за подешавања у синхронизацији. Шифарник Dial-Up веза је из модула Set Up, пребачен у модул за подешавање синхронизације.
 • 23.09.2006. Исправљен баг за штампу лагер листе у велепродаји. Није се тачно обрачунавао порез на робу у залихама.
 • 23.09.2006. Ранг листа продаје артикала за изабрану врсту документа.
 • 22.09.2006. Картица конта у клијент сервер техници. Изведена из класе MyBrows.
 • 20.09.2006. На ранг листи комитената и из ње изведеним извештајима, у функцији филтрирања додати су атрибути Од Промета: До промeта:
 • 19.09.2006. Прогрма за преглед набавке по артиклима за изабраног добављача и датумски период.
 • 19.09.2006. Закључни лист по клијент-сервер принципу, уз штампање на ласерски штампач.
 • 18.09.2006. Укупан промет купаца или добављача. По моделу клијент - сервер. Ради за предузеће са једном или више пословних јединица.
 • 10.09.2006. Документ 1C/Пренос у излог. Докумет се користи за ванабилансно праћење стања у изложбеном простору велепродаје.
 • 07.09.2006. Дорађен програм за формирање почетног стања робе, да ажурира и књигу КЕПУ.
 • 07.09.2006. Дорађен програм за упис разлика и корекцију пописа. да ажурирају и књигу КЕПУ.
 • 06.09.2006. Програм КЕПУ Тест. Контрола уписа у КЕПУ.
 • 05.09.2006. Синхронизација лагерлисте са прометом. Прерачун количини и цене по промету са могућношћу усаглашавања.
 • 04.09.2006. Програм реагује на рад миша у извештајима и документима изведеним из класе BoxSingle.
 • Верзија 6.08.01
 • 30.08.2006. Очекивани прилив по подвалути.
 • 30.08.2006. Исправка резервације. Сортирање ставки на штампаном документу по параметру за сортирање на фактури. Функција F6 - за накнадни групни упис рабата и валуте.
 • 29.08.2006. Параметар за рад налога готовог производа по нормативу или слободно, подесив из SetUp->Razni parametri
 • 27.08.2006. Исправљен баг у програму за преглед реализоване МП разлике у цени по артиклима.
 • 25.08.2006. Уведен је нови документ за рад малопродајног подсистема. 1Т/МП Пренос. Пренос из једног у други МП објекат.
 • 16.08.2006. Процедура за сетовање просечне набавне цене у производњи.
 • 15.08.2006. Дорађен шифарник докумената. Брисање документа са контролом реф.интегритета,...
 • 11.08.2006. Шифарник фискалних меморија.
 • 10.08.2006. Извештај о динамици продаје у малопродаји.
 • 09.08.2006. У документу 0Q/Налог ГП могућа је потрошња сировине без норматива. Параметар за то се подешава посебно.
 • 10.07.2006. Продаја електронских допуна на мало.
 • 09.06.2006. Омогућено је плаћање фискалног рачуна парцијално картицом, чеком или кешом.
 • 28.05.2006. Параметар за контролу фисклног штампача. Sys, SetUp, Razni parametri, 19. Da li postoji fiskalni ?tampa?
 • 28.05.2006. Шифарник текућих рачуна код пословних банака.
 • 27.05.2006. Ограничење бројача докумената са горње стране.
 • 26.05.2006. Програм за требовање у МП објекту.
 • 10.05.2006. Приликом преузимања Главне књиге, могуће је преузети, како све налоге, тако и само налоге по намени I, B и E.
 • 08.05.2006. На ВП Фактури отворен је датум ДПД.
 • 02.05.2006. МП Калкулација може да раздвоји набавку у ПДВ-у, ван ПДВ-а и откуп.
 • 26.04.2006. Формирање фајла за пренос артикала у вагу ACOM. Препознавање тежинских кодова приликом продаје робе мереној на ваги ACOM.
 • 26.04.2006. Штампање МП Калкулације корз класу rfDok.
 • 24.04.2006. Извештај по артиклима о промету и оствареној разлици у цени у МП објекту који се води робно.
 • 21.04.2006. Уведена је програмска контрола у нумерацији ентитета са "горње" стране.
 • 21.04.2006. У рекапитулацији Рачуна ЕД се приказује и укупан рабат.
 • 20.04.2006. Преглед робе по типу у шифарнику робе.
 • 16.04.2006. У књизи КЕПУ уведена је функција F8=Upis, за упис уплате.
 • 13.04.2006. Извештај о набавци по типу и добављачу у малопродаји. Користи се за извештај који се треба послати пореској управи.
 • 12.04.2006. Приказ аналитике на изабраном конту може да се формира и по валути.
 • 10.04.2006. Аутоматско формирање пријемнице у удаљеном МП објекту, повезивањем преко VPN или Dial-Up везе.
 • 10.04.2006. Пренос робног промета из регионалног центра у централну организациону јединицу.
 • 08.04.2006. У Шифранику аналитичких конта, уведена је функција F3 Promet. Даје укупан промет по комитентима на изабраном збирном конту. Такође, уведена је функција ENTER, за приказивање картице збирног конта.
 • 05.04.2006. Свесинхронизационе процедуре су обједињене у један SINHRO модул.
 • 05.04.2006. Преузимање финансијског из централе у организациону јединицу на средњем нивоу.
 • 04.04.2006. Обезбеђена је комуникација између удаљеног МП објекта и централе, преко интернета или директном телефонском линијом.
 • 25.03.2006. Прилив по пословници прерађен на SQL.
 • 23.03.2006. Програм за штампање фискалног исечка сам резрешава ситуацију када предходни исечак остане отворен.
 • 23.03.2006. Процедура за даодавање текућег рачуна је сређена у делу да исправно показује када се обрише последњи рачун из листе.
 • 20.03.2006. Шифарник аналитике. Принцип отварања аналитике на шифри комитента. ANALITIK.DBF Могуће је водити независне аналитике комитената по пословним годинама.
 • 19.03.2006. У шифарнику налога ГК, уместо поља sn_Bilans, sn_Izvod, уведено је опште поље sn_Namena. Може имати вредност B,I,E или неку другу вредност.
 • 10.03.2006. Екрански приказ документа 1P/Рачун ЕД.
 • 10.03.2006. У КИР се може да увезе документ 1P/Рачун ЕД.
 • 08.03.2006. Програмска контрола параметара за број знакова по хоризонтали и вертикали.
 • 07.03.2006. Aутоматска припрема налога затварања класе 5 и 6. GL->Zatvaranje 56.
 • 02.03.2006. На фискалном исечку се штампа име оператера.и поздравни текст у дане Нове Године и Божића.
 • 02.03.2006. Усаглашен износ на документу 18/Дисконт са фискалним исечком.
 • 28.02.2006. Уведен је документ са шифром "0Р" - Налог Магацину.
 • 28.02.2006. У прегледу докуманата (FIN -> Dokumenti), ставке које су у припреми налога су плаве боје.
 • 24.02.2006. У извештају о разликама на попису се на крају листе штампа и рекапитулација по магацинима и пореским групама.
 • 23.02.2006. Штампање Налога Готовог Производа.
 • 22.02.2006. Контирање Налога Готовог Производа.
 • 20.02.2006. У депонији робе уведена је опција број 3. Појединачно пребацивање артикала на депонију.
 • 11.02.2006. У документу 29 / МП Рачун, могуће је дефинистаи валуту плаћања.
 • 18.01.2006. Приликом фактурисања сировине (тип магацина 6), отвара се поље фактурне цене.
 • 18.01.2006. Штампање норматива за готов производ.
 • 18.01.2006. У спецификацији докуменат, за норматив се приказује шифра и назив готовог производа.
 • 17.01.2006. Контирање докуманта 11/Улаз репроматеријала.
 • 16.01.2006. При штамању рачуна за услуге са негативним износом, штампа се и обавештење о умањењу ПДВ-а.
 • 16.01.2006. Прерађена процедуре за штампање документа 11/Улаз репроматеријала.
 • 14.01.2006. Програм за салдирање магацинске картотеке ради у клијент - сервер режиму.