U šifarniku robnih grupa su definisane robne grupe i podgrupe koje ulaze u stablo pretraživanja artikala u korisničkom interfejsu "Touch Screen - Market:Stablo".


Sa glavnog menija ERP-a biramo Šifarnici --> Robne Grupe. Ulazimo u šifarnik robnih grupa koji je prikazan na slici:Dodavanje nove robne grupe se vrši tasterom INSERT (INS=Dodaj). Otvara se prozor kao na slici:Primer unosa robnih grupa i podgrupa je prikazan na slici gde je šifra robne grupe "PALAČINKE" obeležena sa 2 a ta robna grupa se grana na dve podgrupe 21 i 22.Da bi artikal ušao u stablo pretraživanja robnih grupa u interfejsu za unos stavki fiskalnog dokumenta (Touch Screen - Market:Stablo), potrebno je da se ažuriraju matični podaci artikla i da se artikal poveže sa odgovarajućom predhodno otvorenom robnom grupom i podgrupom.


Popravka i unos matičnih podataka za artikal se vrši iz šifarnika artikala i to pozivom dodatne opcije F1=Popravi. U polje "Šifra grupe" je potrebno upisati odgovarajuću robnu grupu. Primer unosa je na slici: